Jakie są sposoby na uzyskanie polskiego obywatelstwa?

Jakie są sposoby na uzyskanie polskiego obywatelstwa?

Uzyskanie Polskiego Obywatelstwa – Co warto wiedzieć?

Rodzaje uzyskania polskiego obywatelstwa

Polskie obywatelstwo można uzyskać w czterech podstawowych sposobach: urodzenia, przez naturalizację, rekonstytucję obywatelstwa i rejestrację dziecka powyżej 16 lat. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim określa główne warunki, które muszą być spełnione do uzyskania polskiego obywatelstwa.

  • Urodzenie: jedno z rodziców obywatela polskiego lub oboje rodzice obcokrajowcy, ale przebywający na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub czasowy.
  • Naturalizacja: osoba, która przebywa na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały, jeżeli miała stałe zamieszkanie przez 5 lat i nie ma poważnych przeszkód w zakresie znajomości prawa, kultury i obyczajów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Rejestracja dziecka powyżej 16 lat: możliwa w urzędzie wojewódzkim wraz z kompletowaniem dokumentów oraz złożeniem oświadczenia o wyrażeniu chęci uzyskania polskiego obywatelstwa. Dziecko musi znać chociaż podstawy prawa i kultury obowiązujących w RP.
  • Rekonstytucja obywatelstwa: przyznawana osobom, których status obywatela RP był utracony w wyniku wydarzeń historycznych.

Każdy z wymienionych powyżej sposobów uzyskania polskiego obywatelstwa wiąże się z odrębnymi zasadami przyznawania i wymaganymi dokumentami. Dokładnie ważne warunki można znaleźć w ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim. Wymagane zaświadczenia oraz formalności to m.in.: zaświadczenie ozameldowania, zaświadczenie o stanie cywilnym, oświadczenie minimalnego dochodu, zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczenia z urzędu skarbowego, potwierdzenie stałego zamieszkania.

Rodzaj obywatelstwa Wymagane dokumenty
Urodzenie Zaświadczenie o stanie cywilnym, zaświadczenie o stanie cywilnym, oświadczenie minimalnego dochodu
Naturalizacja Zaświadczenie o stanie cywilnym, zaświadczenie o stanie cywilnym, oświadczenie minimalnego dochodu, zaświadczenia z urzędu skarbowego, potwierdzenie stałego zamieszkania.
Rekonstytucja Dokument potwierdzjący utratę obywatelstwa, zaświadczenie o stanie cywilnym, zaświadczenia z urzędu skarbowego, oświadczenie minimalnego dochodu, zaświadczenie o stanie cywilnym, zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego podpisane przez osobę ubiegającą się o polskie obywatelstwo.
Rejestracja dziecka powyżej 16 lat Powyższe dokumenty oraz potwierdzenie znajomości podstaw prawa i kultury obowiązujących w RP.

Jak uzyskać polskie obywatelstwo?

Polskie obywatelstwo jest dostępne w trybie legalnym przez uzyskanie polskiego obywatela lub przez naturalizację. Przejście na polskie obywatelstwo może poprawić jakość życia, ułatwić dostęp do zatrudnienia, kształtu, analiz rynku, wsparcia społecznego i wielu innych korzyści. Aby stać się obywatelem polskim, ta droga wymaga pewnych kroków.

Uzyskanie polskiego obywatela:

Metoda naturalna: Większość krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pozwala na uzyskanie obywatelstwa przez naturalną drogę. Oznacza to, że osoby, które nie są rezydentami lub obywatelami danego kraju, ale mają obywatelstwo innego państwa EOG, mogą uzyskać pozwolenie na pobyt stały w tym kraju, po spełnieniu wymienionych warunków.

Uzyskanie poprzez adopcję: Jeśli ktoś ma na celu uzyskanie polskiego obywatela poprzez adopcję, wówczas musi spełnić wszystkie wymogi ustalone przez polskie prawo rodzinne. Aby uzyskać status obywatela polskiego, adopcja i zakończenie procesu adopcyjnego musi zostać zatwierdzone przez Sąd Rodzinny.

Naturalizacja:

Osoby niemające polskiego obywatela lub pozwolenia na pobyt stały można również starać się o obywatelstwo polskie poprzez naturalizację. Naturalizacja umożliwia uzyskanie polskiego obywatelstwa poprzez życie w Polsce przez okres co najmniej 3 lat. Aby móc ubiegać się o naturalizację, należy najpierw uzyskać odpowiednie pozwolenie na pobyt czasowy lub stały.

Krok Opis
1 Wypełnij wniosek.
2 Przygotuj dokumenty potwierdzające kwalifikacje.
3 Określ datę i godzinę przesłuchania.
4 Udaj się na miejsce przesłuchania.
5 Uzyskaj nakaz naturalizacji.
6 Złóż oświadczenie o wyborze polskiego obywatelstwa.

Jak uzyskać polskie obywatelstwo?

Sprawdź istniejące możliwości!

Polskie obywatelstwo można uzyskać na kilka sposobów. Można przystępować do postępowania o zgodę na powrót do obywatelstwa polskiego, odzyskać je, ubiegać się o rejestrację lub o przyznanie obywatelstwa polskiego. Najczęstszymi powodami ubiegania się o obywatelstwo polskie są ustalenie przynależności narodowej, powrót do ojczyzny, obywatelstwo zagranicznych małżonków Polaków, potomkowie polskich obywateli lub po prostu zakorzenienie w Polsce. Poniżej przedstawiono tabelę przedstawiającą dostępne sposoby uzyskania polskiego obywatelstwa.

Sposób Opis sposobu
Powrót do obywatelstwa Uzyskanie obywatelstwa polskiego na drodze postępowania administracyjnego.
Odzyskanie obywatelstwa Odzyskanie obywatelstwa polskiego przez osoby pozbawione go strachem przed prześladowaniem
Rejestracja Rejestracja w Polsce osoby, która podlegała obowiązkowi zgłoszenia jako polski obywatel.
Przyznanie Przyznanie obywatelstwa polskiego na wniosek osoby dowodzącej swoje zakorzenienie w Polsce.

Powrót do obywatelstwa polskiego dotyczy tych osób, które straciły lub wykluczyły obywatelstwo polskie z powodu działań okupacyjnych państw obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba może ubiegać się o odzyskanie obywatelstwa polskiego, jeśli w czasach okupacji była wnioskodawcą lub osobą narażoną na prześladowania ze względu na swoją przynależność narodową, polityczną lub religijną. Rejestracja dotyczy osób, które nie zostały wcześniej zakwalifikowane jako polskie obywatele. Rejestracja może być zakończona nadaniem polskiego obywatelstwa. Na przyznanie obywatelstwa polskiego można ubiegać się z powodów takich jak silne zakorzenienie w Polsce, długotrwała obecność czy wymagane z obowiązującego prawa zachowanie polskich traditionów oraz języka.Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie są sposoby uzyskania obywatelstwa polskiego, kliknij w link i poznaj szczegóły: https://kancelaria-migrant.pl/blog-i-porady/slub-z-cudzoziemcem.html.